Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat no. 15 : rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van den grondwaterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten

Inhoud: de proefinrichting en de daarmee bereikte resultaten; bepaling van de vereischte wateropbrengst der fundeeringsbemalingen voor de sleepsluis en voor de stuw te Linne; globaal ontwerp met raming der kosten eener bemalingsinrichting voor het droogleggen van der sluisput en den stuwput; conclusies; vergelijking met andere fundeeringsmethodes.

Datum rapport
1 januari 1919
Auteur
opgemaakt door den ingenieur van den Rijkswaterstaat G.P. Nijhoff ; Ministerie van Waterstaat (RWS)
Uitgever
RWS.
Annotatie
50 p. bijl., fig., tab.
Documentnummer
97410