Waterbodemkwaliteit in Rijn-Maas monding : kan waterbodembeheer bijdragen aan het behalen van de KRW-doelen?

Uit de monitoring van de waterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de Rijn-Maas monding blijkt dat diverse stoffen de normen voor water en/of biota overschrijden. Daarnaast duiden de scores op de ecologische maatlatten voor de KRW op een lage ecologische kwaliteit.

In dit rapport is nagegaan welke rol de waterbodem speelt bij de gesignaleerde overschrijdingen voor chemische stoffen en het niet bereiken van de ecologische doelen van de KRW. Vervolgens is beschreven wat Rijkswaterstaat kan doen om de negatieve bijdragen van de waterbodem aan de gesignaleerde problemen te voorkomen of te beperken.

Datum rapport
7 maart 2022
Auteurs
Osté, L., Ouwerkerk, K., Postma, J., Reeze, B.
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11206216-011-BGS-0002 Projectnummer: 11206216-011