Impacts on ecosystem services due to changes in the state of the environment in the North-East Atlantic Ocean

Tot dusver is in de OSPAR-evaluaties nog niet expliciet rekening gehouden met 
ecosysteemdiensten. Nadat de noodzaak van de integratie van een beoordeling van 
ecosysteemdiensten was erkend door OSPAR, is dit onderzoek specifiek opgezet om te passen in 
de context van het QSR 2023, met als doel om een methodologie te ontwikkelen voor een 
kwalitatieve beoordeling van de effecten op ecosysteemdiensten ten gevolge van veranderingen in 
de milieutoestand in het maritieme gebied van OSPAR, die kan worden gebruikt als inspiratiebron 
voor de voorbereiding van de thematische beoordelingen in het kader van het QSR 2023.

Dit rapport is bedoeld als bijdrage aan de toepassing van de ecosysteembenadering om te komen 
tot een duurzaam gebruik van ecosysteemgoederen en -diensten overeenkomstig de OSPAR 
strategie voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke deel van de 
Atlantische Oceaan 2030 (NEAES 2030), en draagt met name bij tot het zetten van een nieuwe 
stap in de richting van verschillende NEAES 2030-doelstellingen.

Datum rapport
11 maart 2022
Auteurs
Cornacchia, F.
Uitgever
Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)