KRW-Verkenner module Ecologie Rijkswateren : Opzet, uitwerking en toepassing

De KRW-Verkenner bevat een module voor de berekening van de ecologie voor de regionale wateren. Daarnaast is sinds een aantal jaar ook een module Ecologie Rijkswateren in ontwikkeling. De module Ecologie Rijkswateren heeft als doel om voor de Rijkswateren de ecologische effecten van maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit voor de Kader Richtlijn Water (KRW) te berekenen. Er zijn verschillende methoden verkend hoe dit het beste gedaan kan worden. De huidige versie is gebaseerd op het concept van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) en bijbehorende milieufactoren.

Datum rapport
16 april 2020
Auteurs
Buijse, T., Geest, G. van, Harezlak, V., Roovaart, J. van den, Wortelboer, R.
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL). Met bijlagen:Addendum: Presentatie d.d. 27-11-2020; Doel van dit document is het beschrijven van:− De (resultaten van de) validatie van de macrofyten en macrofaunamod...
Documentnummer
Document ID 11205266-003-ZWS-0001 Projectnummer 11205266-003