Analyse effecten van groei deelautopark

RWS heeft opdracht gegeven aan MuConsult om 3 scenario’s voor de ontwikkeling van autodelen en autobezit in 2030 uit te werken. In het referentiescenario wordt uitgegaan van het huidig groeitempo van autodelen met het aantal autodelers. Met kentallen is het effect van deze groep op de omvang van het wagenpark berekend. In de scenario’s ‘Progressief’ en ‘Ambitieus’ worden de effecten verkend van inzet van ondersteunend beleidsinstrumentarium gericht op snellere opschaling. Deze scenario’s geven inzicht in de ontwikkeling van het wagenpark op nationaal en regionaal niveau.

Datum rapport
23 november 2021
Uitgever
MuConsult. In opdracht van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Projectnummer IW066