Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2013

In dit verslag wordt informatie gepresenteerd over de naleving van de geluidproductieplafonds in het kalenderjaar 2013. Na de managementsamenva?ing en de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de systematiek van de geluidproductieplafonds toegelicht. Hoofdstuk 3 gee? een beschrijving van de monitoringsresultaten van het verslagjaar. Hier wordt ingegaan op de situatie op de referentiepunten, de uitgevoerde geluidbeperkende maatregelen in het verslagjaar en de overige relevante ontwikkelingen. De vooruitblik met daarin opgenomen de overschrijdingen, de dreigende overschrijdingen en de hiervoor in voorbereiding zijnde maatregelen staat in hoofdstuk 4. In de bijlagen vindt u verschillende specifieke gegevens waaronder de begrippen en definities en de monitoringsresultaten.

Datum rapport
1 september 2014
Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL.
Annotatie
25 p.
ill., bijl., tab.
Met losse bijlagen Akoestisch onderzoek op referentiepunten
Documentnummer
756119