Klimaatbestendige netwerken (KBN): Stresstest hoofdvaarwegennet - Deelrapport hitte : risico’s van klimaateffecten voor de scheepvaart

Deze stresstest hitte is een quick scan gericht op het in beeld brengen van de mogelijke kwetsbaarheden en impact t.a.v. hitte voor het hoofdvaarweggennet, toegespitst op beweegbare bruggen, die - naar huidig inzicht - de grootste hitteproblemen veroorzaken.

Datum rapport
14 april 2022
Uitgever
Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)