Tijdelijke beleidsregel elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen 23 december 2022

Op 23 december 2022 is de Tijdelijke beleidsregel inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen gepubliceerd in de Staatscourant Deze tijdelijke beleidsregel beperkt de geldigheidsduur van vergunningen die na inwerkingtreding van deze tijdelijke beleidsregel worden verleend tot het moment waarop op de betreffende verzorgingsplaats een nieuwe uitgifte plaatsvindt volgens het kabinetsvoornemen. Ter bepaling van de beperkte geldigheidsduur is een lijst opgesteld waarop per verzorgingsplaats de, in het kader van de tijdelijke beleidsregel, relevante resterende looptijd is opgenomen. Met deze lijst hebben geïnteresseerde partijen een indicatie in welk jaar een vergunning voor een basisvoorziening energielaadpunt of de huurovereenkomst van een benzinestation afloopt. Hieruit kan worden afgeleid welke looptijd een nieuwe vergunning voor elektrische laadpunten zal krijgen. De lijst is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen en wordt, indien nodig, bijgewerkt. Aan de lijst kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte duur van de looptijd wordt nagegaan en bepaald na indiening van een vergunningaanvraag.