Verkenning naar vistelemetrie in Rijkswateren

In de hele wereld worden maatregelen genomen om migratie van trekvissen zoals Atlantische zalm en Europese aal te ondersteunen. Voor het bepalen van het succes van deze maatregelen is het noodzakelijk om vissen te kunnen volgen met een telemetrie systeem. Voor het volgen van trekvissen in Rijkswateren wordt in Nederland sinds 1996 in opdracht van Rijkwaterstaat (RWS) gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde NEDAP Trail System®. Het NEDAP Trail System® zal door veroudering en gebrek aan materiaal, ontwikkeling en kennis over twee jaar niet meer gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er nieuwe technische ontwikkelingen waardoor vissen ook met andere telemetrie technieken gevolgd kunnen worden.

Het doel van deze studie was om te bepalen of en zo ja op welke manier RWS een vervangend telemetrie systeem kan inrichten. Hiervoor is eerst in kaart gebracht hoe het huidige meetnetwerk is ontstaan, wat dit heeft opgeleverd en in welke staat het meetnetwerk zich bevindt. Vervolgens is vastgelegd welke geldende nationale en internationale verdragen, wet- en regelgeving van toepassing zijn op vissen en vismigratie en welke monitoringsverplichtingen en -behoeften hiervoor gelden en worden toegepast. Daarna is op basis van wetenschappelijke literatuur, een workshop en interviews met experts vastgesteld of de huidige monitoringsprogramma’s voldoen in de kennisbehoefte en -verplichting. Tot slot is een verkenning gemaakt van beschikbare monitoringssystemen om vismigratie te kunnen volgen.

Datum rapport
4 maart 2024
Auteurs
Kroes, R., Peters, B.
Uitgever
ATKB
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Kenmerk: 20230792