Analyse inventarisatie risico's op tijdelijke achteruitgang watekwaliteit n.a.v. uitspraak Europese Hof van Justitie

Oppervlaktewaterlichamen moeten volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in goede toestand worden gebracht en mogen niet in toestand achteruit gaan. Op 5 mei heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de wijze waarop projecten rekening moeten houden met tijdelijke effecten op de waterkwaliteit. De uitspraak houdt in dat bij de beoordeling van een project niet alleen langdurige/permanente achteruitgang van de toestand van een KRW-waterlichaam verboden is, maar ook tijdelijke achteruitgang, ongeacht de duur daarvan. Projecten die leiden tot tijdelijke achteruitgang, kunnen alleen worden toegestaan met een geslaagd beroep op een specifieke uitzonderingsmogelijkheid van de KRW, waaraan diverse randvoorwaarden zijn gesteld.

Dit leidt tot een verzwaring van de uitvoeringslasten van projecten en een vergroting van de kwetsbaarheid van projecten voor beroep. Om die reden wil Rijkswaterstaat de betekenis van het arrest voor de eigen projecten concretiseren met een quickscan. Met behulp van een checklist zijn intern de risico’s geïnventariseerd. RHDHV is gevraagd de ingevulde formulieren te analyseren, in deze notitie wordt in beeld gebracht wat de resultaten zijn van deze analyse.

Auteur
Royal HaskoningDHV
Uitgever
Royal HaskoningDHV
Annotatie
Notitie / Memo
Kenmerk: BI8488-WM-NT-220916-0942 
[In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)]