Samen naar een fietsveilige toekomst - Eindrapportage beleidslijnen fietsveiligheid

Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW hebben Ideate, Goudappel en de Fietsersbond gevraagd om in nauwe samenwerking met stakeholders tot input voor de nieuwe beleidslijnen ter verbetering van fietsveiligheid te komen. In dit project is fietsveiligheid in eerste instantie afgebakend tot het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen, omdat uit een recent rapport van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (Beleid voor fietsveiligheid in de afgelopen decennia) blijkt dat dit een groot aandeel van de ernstige fietsongevallen vormt.
Centraal in dit project staat de integrale visie op dit vraagstuk, in de vorm van de relatie tussen de mens, het voertuig en de infrastructuur.
Immers, een fietser (mens) merkt een paaltje op de weg (infra) te laat op en heeft vervolgens de e-bike (voertuig) niet onder controle, met alle gevolgen van dien.
Met deze eindrapportage ontvangt u de opbrengst van het co-creatieproces en de daaropvolgende analyse. Dit heeft geleid tot 7 belangrijke ‘verbeter’ thema’s en 5 adviezen met betrekking tot beleid aangaande fietsveiligheid.

Uitgever
Ideate; Goudappel; Fietsersbond
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat en Ministerie IenW.