Natuurlijk Veilig : Factsheets duinrapport Kust- en Zeereepbeheer

In deze factsheets wordt het onderzoek naar suppleties en de veranderingen in zeereepbeheer en duindynamiek over de periode 2008 tot 2017 samengevat. Eerst wordt het grotere kader besproken: de belangrijkste veranderingen in het beheer van de Nederlandse kuststrook. Er wordt stilgestaan bij het belang van beheer voor dynamiek voor natuurwaarden en waterveiligheid. Daarna komten inzichten over het specifieke gebied aan de orde, waarbij gezocht wordt naar aanknopingspunten om de resultaten toepasbaar te maken in de praktijk.Factsheets:

Zuidwestelijke Delta, 16 p.
Hollandse Kust, 16 p.
Wadden, 13 p.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
[S.l.] : RWS
Annotatie
Samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat, Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Staatsbosbeheer, Dunea, PWN, Waternet