Advies berekende boordieptes relateren aan NAP of LAT [memo]

Voor juiste sedimentschattingen door middel van het DIS (Delfstoffeninformatiesysteem) is hetvan belang dat het beschreven sediment uit de boring op de juiste hoogte in het model wordtmeegenomen. Sinds het zetten van de boringen kan de ligging van de zeebodem in verticalezin veranderd zijn door natuurlijk zandtransport zoals verplaatsing van bodemvormen, inbijvoorbeeld zandgolfgebieden, of door zandwinning. Daarnaast kan het waterniveauveranderen wegens zeespiegelstijging. De top van de boring valt in dat geval niet meer samenmet de zeebodem. Het beschreven sediment uit de boring wordt dan op een verkeerde hoogtein het model meegenomen wat leidt tot foutieve sedimentschattingen in het model.

Auteur
M. Blauw ; Deltares
Uitgever
Deltares
Annotatie
5 p. 
tab.