Datamanagement EGSII

Binnen EGSII wordt ernaar gestreefd om door middel van het analyseren van dataonderzoek te doen naar de invloed van suppleties op het natuurlijk systeem opgrote tijd- en ruimteschaal. Hiertoe zal monitoring worden uitgevoerd in deondiepe kustzone langs de gehele Nederlandse kust. Deze monitoringsdata zullenverschillende abiotische parameters bevatten, benthosmetingen en metingen vanjuveniele vis.Daarnaast zijn er veel (fysische, benthos, vis) data aanwezig vanuit andereprojecten. Om op een grotere tijd- en ruimteschaal naar het systeem te kunnenkijken, is beschikbaarheid van deze data binnen EGSII van belang. Er is daaromeen inventarisatie gedaan van de data die gewenst zijn binnen de EGSII. Dezedata zullen gelokaliseerd en omgezet worden naar hetzelfde format (IMWA).Data zullen ontsloten worden in een database. Deze database moet toegankelijkzijn voor WageningenMarineResearch(WMR)en Deltares binnen het EGSII project.
Deze memo zal een beschrijving geven van de inventarisatie van de bestaandedata, de formats die binnen EGSII gebruikt zullen worden en de locatie van dedatabase. Daarnaast zal een link gemaakt worden tussen het datamanagementbinnen EGSII en andere projecten. Tot slot worden er in de bijlage richtlijnengegeven voor de oplevering van data binnen EGSII. Veel informatie in deze memois ontwikkeld in en afkomstig uit het project Wozep (Wind op Zee EcologischeMonitoring) en is afgestemd met het project PMR. Dit zijn beide projectenwaarbinnen Deltares en WMR samenwerken aan datamanagement in opdracht vanRijkswaterstaat.

Auteur
Deltares; W. Stolte, S. Vergouwen, M. Baptist
Uitgever
[S.l.], Deltares
Annotatie
14 p.
ill.
Kenmerk 1230043-005-ZKS-000