Bestemmingen in risicozones : een omslag in denken

Het essay is het resultaat van een verkenning van de mogelijkheden van ruimtegebruik binnen risicozones in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer. Aanleiding is de wettelijke verankering van de risiconormen in het kader van het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4).

Auteur
Kruit, J., Groot, R.
Uitgever
ALTERRA, Research Instituut voor de Groene Ruimte
Annotatie
Rijkswaterstaat (Bert Groenen) maakt deel uit van de begeleidingscommissie.