Verkenning ecologische eisen stuwen Maas

Binnen deze studie onderzoeken we verschillende scenario's om de mogelijkheden te verkennen om ecologische verbeteringen te realiseren door middel van peilbeheer bij de stuwen. Het doel van de voorliggende studie is het inzichtelijk krijgen van de volgende kernvragen:
Wat is de ecologisch gewenste peildynamiek op de Maas?
Wat is er nodig om het stuwbeheer daartoe te optimaliseren, mede in relatie tot de vervangings- en renovatieopgave van de stuwen in de Maas?

Deze vragen worden beantwoord middels een ecologische studie voor het bepalen van wensen voor stroming en seizoensgebonden peildynamiek van kenmerkende flora en fauna van de Maas.
De wensen worden vertaald naar gevolgen van een natuurlijker peildynamiek voor de vaarweg en stuw- en sluisdrempels. Met een systeemanalyse en hydrologische modellen wordt inzicht verschaft in de effecten van een ecologisch gewenste peildynamiek op de grondwaterstanden, omliggende landbouw, de binnendijkse landnatuur en de bebouwde omgeving. Hierbij zijn 6 verschillende scenario’s doorgerekend en getoetst.

Auteurs
Witman, K., Gensen, M., Visser, J., Romeijn, S.
Datum rapport
23 mei 2024
Uitgever
TAUW ; Bart Reeze water & ecologie ; HKV lijn in water
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
R001-1292721XWT-V01-pws-NL