Mosselkartering Haringvliet 2023

Begin 2019 is het zogenaamde Kierbesluit voor de spuisluizen in de Haringvlietdam in werking getreden. Hiermee wordt door de overheid beoogd de intrek van vis door deze sluizen te verbeteren. Het Kierbesluit houdt in dat de spuisluizen gedeeltelijk open blijven staan wanneer de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Sindsdien wordt er zeewater ingelaten via de Haringvlietsluizen naar het Haringvliet. Dit kan leiden tot een verandering in de aanwezige biodiversiteit en dichtheid van o.a. de bodemfauna.
In het ecologisch functioneren van het Haringvliet spelen de Dreissena's een belangrijke rol. Voor zo ver nu bekend is er geen wezenlijke verandering in de Dreissena populatie gesignaleerd sinds de start van het Kierbesluit. Van belang is evenwel om hierop te blijven monitoren, Verwacht mag worden dat ze na 2019 in de ontstane brakke zone in het Haringvliet zullen verdwijnen. Dreissena’s zijn immers ook van belang als voedselaanbod van benthosetende duikeenden, tenzij hun plaats wordt ingenomen door de brakwatermossel (Mytilopsis leucophaeata), een soort die nauw verwant is aan de thans aanwezige driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) en quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis).
Voor het vaststellen van mogelijke veranderingen in dichtheid van Dreissena en de dichtheid van Mytilopsis leucophaeata in het Haringvliet zijn langjarig kwantitatieve bemonsteringen nodig. In de periode 2015 tot en met 2021 is jaarlijks een bemonstering uitgevoerd. Vanaf 2021 is overgegaan naar een tweejaarlijkse bemonstering. 2023 is weer een bemonsteringsjaar en onderliggende rapport beschrijft de monitoringsresultaten van 2023. In de periode van 30 oktober t/m 14 november 2023 zijn op 14 locaties in het Haringvliet kwantitatieve bemonsteringen uitgevoerd. Het betrof dezelfde locaties, zoals die ook in 2015-2021 zijn bemonsterd (Bij de Vaate et al., 2017; 2019 en Postma et al., 2021). Naast de resultaten van de in 2023 uitgevoerde bemonstering is in dit rapport ook een korte terugblik gegeven op de resultaten uit voorgaande jaren.

Datum rapport
21 februari 2024
Auteurs
Bronkhorst, G., Dzon, B., Os, I. van
Uitgever
ATKB voor natuur en leefomgeving ; Eurofins Aquasense
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (RWS, PPO)
Met bijlage: Logboek mosselkartering Haringvliet 2023