Visie EMV RWS : werkplan elektromagnetische velden

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring ten behoeve van de Kaderrichtlijn Marine Strategie (KRM) waaronder Descriptor 11, energietoevoer in het mariene milieu. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is er inzicht nodig in de vormen van energietoevoer, en in welke mate deze mogelijk schade toebrengen. Eén van de bronnen van energietoevoer zijn elektromagnetische velden (EMV) afkomstig van stroomkabels voor energietransport. Voorliggend werkplan legt uit hoe de kennisontwikkeling van de mogelijke ecologische effecten van EMV op het mariene milieu verder kan worden gebracht, welke maatregelen op dit moment genomen kunnen worden, en welke overlegstructuren nodig zijn om dit onderwerp aan te pakken.

Voorafgaand aan dit werkplan is er onderzoek gedaan naar de huidige staat van kennis omtrent de mogelijke ecologische effecten van EMV op het mariene milieu, en de mogelijke toepassing van het voorzorgsbeginsel. Ook zijn er interviews uitgevoerd met beleidsmakers die betrokken zijn bij dit onderwerp.

De huidige staat van kennis omtrent de mogelijke effecten van EMV op het mariene milieu heeft geresulteerd in een update (versie 2.0) van een kennisdocument opgesteld in 2022 [lit. 1], waarvan de update per april 2024 te vinden is op het Noordzeeloket. Bijlage I bevat achtergrondinformatie over het voorzorgsbeginsel, en de mogelijke toepassing van het voorzorgsbeginsel in het kader van (de kennisontwikkeling van) EMV. Bijlage II bevat een samenvatting van de gespreksverslagen.

Auteurs
Schilt, B., Smit, M., Hermans, A.
Datum rapport
7 maart 2024
Auteur
Witteveen+Bos (W+B)
Uitgever
W+B
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS).
Documentnummer
134539/24-003.329