Het ecologisch functioneren van het Veerse Meer 2005-2023 : synthese

In 2023 is een rapport gepubliceerd met een systeemanalyse Veerse Meer (Prins et al. 2023) waarin, op basis van beschikbare meetgegevens, modelresultaten en kennis, de huidige problemen rond waterkwaliteit en ecologie binnen het Veerse Meer en de mogelijke oorzaken zijn beschreven. Het voorliggende rapport gaat nader in op de oorzaken van de huidige waterkwaliteit en ecologie, de toestand en trends in de tijd en kennisleemtes. Daarnaast is het doel antwoord te geven op de vraag: 'Welke oplossingsrichtingen zijn in beeld om de ecologische waterkwaliteit van het Veerse Meer toekomstbestendig te realiseren?'

Het voorliggende rapport bevat een beschrijving van de huidige toestand van het Veerse Meer, conclusies over de oorzaken en kennislacunes. Vervolgens worden de resultaten van modelanalyses ten behoeve van een verkenning van mogelijke oplossingsrichtingen, beschreven. Tot slot wordt ingegaan op de klimaatrobuustheid van mogelijke maatregelen en worden klimaatadaptatiepaden uitgewerkt.

Auteurs
Prins, T., Nolte, A., Couvin Rodriguez, S., Heijden, L. van der, Buckman, L.
Datum rapport
1 maart 2024
Annotatie
Projectnr.: 11209251-000
In opdracht van Rijkswaterstaat, Zee en Delta (RWS ,ZD)
Documentnummer
11209251-000-ZKS-0012