Ontwerp projectplan en beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie Voor baggeren van de Nederrijn-Lek en IJssel RWSZ2023-00014345 en RWSZ2023-00015948

KENNISGEVING ONTWERPPROJECTPLAN WATERWET EN BESLISSING M.E.R-BEOORDELINGSNOTITIE WIJZIGING BAGGERREFERENTIEVLAKKEN NEDERRIJN-LEK en IJSSEL

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om het projectplan Wijziging baggerreferentievlakken en vaargeulovergangen havens en invaarten op de Nederrijn-Lek en IJssel.

Het ontwerpprojectplan behelst het baggeren van de Nederrijn-Lek en IJssel zodat wordt voldaan aan het Baggerreferentievlak 2021 (BRV2021). De beslissing m.e.r.-beoordelingsnotitie behoort bij het projectplan.