Kennisgeving besluit vergunning Waterwet (Wtw)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 12 van de Bekendmakingswet, kennis van een vastgesteld besluit op basis van de Waterwet (Wtw) onder nummer voor het Wijzigingsvergunning Waterwet uitbreiding grondwateronttrekking Frisia Zout B.V. Harlingen

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m