Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het plaatsen van een energielaadpunt met 2 snelladers op vzp Biervliet zaak nummer RWSZ2023-00009550

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen een besluit vast te stellen op basis van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken onder nummer RWS-2023/46377 voor het Vergunning Wbr Fastned BV plaatsen e-laadpunt bij de basisvoorziening benzinestation verzorgingsplaats Biervliet vanaf 06-11-2023

Nog 30 dagen
Inzagetermijn:  t/m