Planuitwerking vervanging Gerrit Krolbrug

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot de wijziging van het Van Starkenborghkanaal vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Het betreft de geschiktmaking van het Van Starkenborghkanaal ter hoogte van de Gerrit Krolbrug voor CEMT-klasse Va schepen. Het Milieu Effect Rapport (MER) beoordelingsbesluit maakt onderdeel uit van het ontwerp-projectplan.

Inzagetermijn verlopen
Inzagetermijn:  t/m