logo VenW, ga naar de homepage Ministerie van Verkeer en Waterstaat
home | afdrukken | contact | zoeken | wegwijzer | help

Rijkswaterstaat

Homepage VenW
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Intranet RWS

RWS › Werkrelatie tussen Inspectie Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat verandert

Werkrelatie tussen Inspectie Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat verandert

Op vrijdag 23 juni 2006 hebben de Inspecteur-Generaal van de Inspectie V&W en de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat in het bijzijn van alle HID’s van de Rijkswaterstaatsdiensten het protocol getekend, waarin de nieuwe werkrelatie (op gebied van de waterwetten) tussen de IVW en de Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het protocol treedt in werking op 1 september 2006.

 

Ondertekenen protocol 23-06-06

Bij de oprichting van de Toezichteenheid Waterbeheer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (in 2002, destijds Divisie Water) zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de taken en rollen bij het verlenen en handhaven van vergunningen van de natte milieuwetten (bijv. de Wet verontreiniging oppervlaktewateren) en de natte niet-milieuwetten (bijv. de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken). Ten aanzien van de natte milieuwetten   werd daarbij afgesproken, dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk was voor de vergunningverlening en de Inspectie eindverantwoordelijk voor de handhaving. 

 

Knelpunten.

Inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden van deze werkwijze. Daarbij kwamen knelpunten aan het licht, die ertoe hebben geleid om te gaan werken aan een andere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Eén van de knelpunten had te maken met het feit, dat de Inspectie haar verantwoordelijkheid voor de handhaving tot in het concrete geval niet   kon waarmaken. Rijkswaterstaat voert namelijk de handhaving uit en heeft daarvoor ook de mensen en middelen. 

Een ander knelpunt was dat het verschil in verantwoordelijkheidsverdeling tussen de natte milieuwetten en de natte niet-milieuwetten in de praktijk moeilijk was uit te leggen. 

Na intensief overleg tussen de Inspectie en Rijkswaterstaat is in samenwerking met de Hoofddirectie Juridische Zaken (HDJZ) de aanpassing van deze taak- en verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd in een Protocol van samenwerking.

 

Nieuwe werkrelatie

Kort samengevat betekent de nieuwe werkrelatie, dat er geen onderscheid meer is in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden op gebied van vergunningverlening en handhaving van zowel de zgn. natte milieuwetten en de natte niet milieuwetten. De verantwoordelijkheid voor de handhaving van de natte milieuwetten is dus van de Inspectie overgegaan naar de Rijkswaterstaat. De Inspectie ziet via inspecties bij Rijkswaterstaat toe op de uitvoering van de vergunningverlening en handhaving door Rijkswaterstaat. De nieuwe werkrelatie tussen Inspectie en Rijkswaterstaat zorgt voor een duidelijker scheiding van taken en zal formeel in werking treden op 1 september 2006.

 

Eigen werken

Rijkswaterstaat heeft ook te maken met zgn. ‘eigen werken’ , waarvoor vergunningen nodig zijn (bijv. voor baggeractiviteiten).   De Inspectie blijft verantwoordelijk voor het verlenen van deze vergunningen en de handhaving ervan.

 

Klik hier (PDF-document 81kB) voor het protocol.